MDŚSM 2018

REGULAMIN Plakat Turniej 2018

VI MISTRZOSTW  DOLNEGO ŚLĄSKA
SŁUŻB MUNDUROWYCH W BADMINTONIE

WROCŁAW  21.12.2018 roku

1.   Organizator: Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – IPA Sekcja Polska Region
we Wrocławiu

2. Patronat nad Turniejem: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  Policjantów
województwa dolnośląskiego

3. Cel:
– promocja i popularyzacja badmintona w środowisku służb mundurowych;
– promocja badmintona w środowisku lokalnym;
– promocja badmintona w województwie dolnośląskim,
– wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska Służb Mundurowych na rok 2018 rok.

4. Termin zawodów:   21.12.2018 roku / PIĄTEK/

5. Miejsce zawodów:  Centrum Sportowe Hasta La Vista ul. Góralska 5, 53-610 Wrocław

6. Program zawodów:

21.12.2018 r. (piątek)
– godz. 8.45 – odprawa techniczna;  otwarcie mistrzostw;
– godz. 9.00 – rozpoczęcie gier;

UWAGA: Program zawodów może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń!!!

7. Kategorie gier :

– gry pojedyncze :
I. kat. – singiel kobiet OPEN;
II. kat. – singiel mężczyzn do 40 lat
III. kat. – singiel mężczyzn powyżej 40 la

– gry podwójne:
IV . kat. – debel – OPEN;
V .  kat. –  mikst – OPEN;

(ilość kategorii jest uzależniona od liczby zgłoszeń, zawodnik może wystartować max.
w dwóch kategoriach )

8. System rozgrywek:

–  grupowo-pucharowy w grach pojedynczych i podwójnej;

O zwycięstwie decydują 2  wygrane sety do 15 pkt. W przypadku gdy wynik po dwóch setach będzie   równy 1:1, zawodnicy rozgrywają trzeci, decydujący set do 15 punktów. Przy stanie 14:14 – punkt 15 jest punktem kończącym seta.

– pozostałe ustalenia w zależności od ilości zgłoszeń.
9. Warunki uczestnictwa:
– pracownicy legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi
aktualne lub poprzednie zatrudnienie w służbach mundurowych lub legitymacją emeryta
– posiadanie sprzętu sportowego do badmintona (strój, obuwie, rakietka);

– koszt uczestnictwa (wpisowe) – 50 zł (do dnia 14.12.2018 – PIĄTEK) na konto:
IPA – Sekcja Polska Region we Wrocławiu       Ul. Podwale 31-33;   50-035 Wrocław
BGŻ BNP PRIBAS  – 52 1600 1462 1838 9997 9000 0001
Tytułem:
Nazwisko i imię, opłata startowa – turniej badmintona
10. Nagrody:
Puchary, medale i dyplomy za  miejsca I – III

11. Zgłoszenia :

– do dnia 14.12.2018 roku – NA TYDZIEŃ PRZED TURNIEJEM
– zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię, rok urodzenia, rodzaj gry i kategorię wiekową  , numer telefonu oraz nazwę jednostki;
– zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną na adres:
e-mail:  lukasnowakowskiii@gmail.com

UWAGA !!! Zgłoszenia przesłane po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

12. Sędzia główny:      Emilia Goldwasser (licencja sędziowska nr 159)

13. Postanowienia końcowe:
– w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZBad    dostępne na stronie www.badminton.com.pl.
– podczas turnieju obowiązuje kolejność lotek PZBad, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi. W przypadku zgłoszenia przeciwnikowi chęci gry lotką piórową – zawodnik zgłaszający zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku.
– organizator nie zapewnia lotek
– w sprawach spornych, nieujętych w niniejszym regulaminie  decyduje sędzia główny
w porozumieniu z organizatorem;
– zawodnik odpowiada za stan swojego zdrowia podpisując stosowne oświadczenie;
– uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny;
– organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia pracownika służb mundurowych spoza  województwa dolnośląskiego w ramach gościnnego udziału w turnieju
– za wpisowe istnieje możliwość wystawienia faktury – informację proszę podać w mailu ze  zgłoszeniem
– organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek
14. Osoby odpowiedzialne za organizację zawodów:

Łukasz Nowakowski – tel. 603 768 168