Float Wrocław Cup-Turniej Tenisa Stołowego Open

18 lutego 2017!Gramy od godziny 11.00

 

 

Turniej Open czyli rozgrywki dla pasjonatów tenisa stołowego,serdecznie zapraszamy wszyststkich,którzy mają niedosyt grania

Termin: 18.02.2017start godz. 11.00

Sponsorem turnieju jest Float Wrocław!

Mamy również bony do PANDARAMEN na kwotę 80 , 60 i 30zł!

Ode­tnij się od co­dzien­nych trud­no­ści i od­nów or­ga­nizm po ura­zach fi­zycz­nych i psy­chicz­nych.
Wy­eli­mi­nuj wszelki ha­łas wo­kół sie­bie i oczyść głowę z na­tłoku my­śli. Bę­dziesz le­piej spać, uko­isz nerwy, po­lep­szysz kon­cen­tra­cję.
Ciesz się ni­czym nie­zmą­coną ci­szą. Po­zwól od­po­cząć swo­jemu ciału i umy­słowi – nie bę­dzie Ci prze­szka­dzać na­wet gra­wi­ta­cja!
Wy­obraź so­bie, że Twoje ciało nic nie musi. Zero bólu, zero wy­siłku – tylko cał­ko­wita ulga dla Two­ich ko­ści, mię­śni i głowy.

Nie słyszałeś o zbawiennym działaniu floatingu?
Lu­dzie ko­rzy­stają z flo­atingu, bo szu­kają spo­sobu na zła­go­dze­nie stresu, ucie­kają od chro­nicz­nego bólu, są zmę­czeni pracą, chcą wró­cić do peł­nej spraw­no­ści fi­zycz­nej.Chcą także po pro­stu się zre­lak­so­wać lub po­pra­wić swój na­strój.
Flo­ating działa do­bro­czyn­nie na ciało, od­świeża umysł, po­bu­dza kre­atywne my­śle­nie, wy­ostrza kon­cen­tra­cję. A wszystko to jest moż­liwe dzięki na­tu­ral­nemu dzia­ła­niu wody i soli, a także ogra­ni­cze­niu do mi­ni­mum wszyst­kich bodź­ców z ze­wną­trz!

Link do strony sponsora:
http://www.floatwroclaw.pl/

Zasady Turnieju: Turniej jednodniowy, system rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń, rozgrywki na 8 stołach

Zgłoszenia: należy przesłać do czwartku 16.01.2017 na adres: tenisstolowy@hastalavista.pl

Zapewniamy:

– dużo grania i emocji w świetnych warunkach na 8 stołach

– nagrody dla najlepszych!

-nagrody do rozlosowania!

– wspaniała atmosfera

– poczęstunek

ilość miejsc ograniczona,decyduje kolejność zgłoszeń.Minimalna ilość osób 20

Wpisowe: 30zł

Aktualna lista zgłoszeń:

1)Berski Krzysztof

2)Mroczkowski Michał

3)Dobrzański Tomasz

4)Modzelewski Kacper

5)Pytkowski Paweł

6)Kucharski Marcin

7)Tomczak Jacek

8)Łuckoś Reginald

9)Janusz Grzegorz

10)Malik Bogdan

11)Oboz Ignacy

12)Gocz Tomasz

13)Łuczakowski Waldemar

14)Wardzała Wojciech

15)Aksak Krzysztof

16)Witoszyński Jezrzy

17)Kozłowski Paweł

18)Stężała Robert

19)Hewusz Marcin

20)Jurkiewicz Rafał

21)Orzechowski Artur

22)Sugajski Waldemar

23)Springer Rafał

24)Modliński Michał

25)Wypustek Darek

26)Tuła Piotr

27)Kamiński Andrzej

28)Wolfinger Andrzej

29)Krupa Rafał

30)Seweryn Piotr

31)Lachowski Henryk

32)Tworek Mirosław

33)Tutak Grzegorz

34)Muła Mateusz

35)Bębeb Bartek

36)Brzechffa Michał

 

float