Regulamin IMP 2014

Zasady rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski 2014

1. Indywidualne Mistrzostwa Polski 2014 (dalej: IMP) będą rozegrane w następujących kategoriach:

a. męskiej,

b. damskiej,

c. 10 kategoriach juniorskich:

i. kategorie chłopięce w podziale wiekowym: poniżej 11 lat (BU11), 13 lat (BU13), 15 lat (BU15), 17 lat (BU17), 19 lat (BU19),

ii. kategorie dziewczęce w podziale wiekowym: poniżej 11 lat (GU11), 13 lat (GU13), 15 lat (GU15), 17 lat (GU17), 19 lat (GU19).

Kategorie juniorskie nie mogą być łączone.

2. Wszystkie turnieje rozgrywane są systemem pucharowym z grą o każde miejsce w drabince:

a. nie więcej niż 64 zawodników – turniej męski,

b. nie więcej niż 32 zawodniczki – turniej damski,

c. nie więcej niż 32 zawodników – turniej juniorski BU11,

d. nie więcej niż 32 zawodników – turniej juniorski BU13,

e. nie więcej niż 32 zawodników – turniej juniorski BU15,

f. nie więcej niż 32 zawodników – turniej juniorski BU17,

g. nie więcej niż 32 zawodników – turniej juniorski BU19,

h. nie więcej niż 16 zawodniczek – turniej juniorski GU11,

i. nie więcej niż 16 zawodniczek – turniej juniorski GU13,

j. nie więcej niż 16 zawodniczek – turniej juniorski GU15,

k. nie więcej niż 16 zawodniczek – turniej juniorski GU17,

l. nie więcej niż 16 zawodniczek – turniej juniorski GU19.

3. Aby dany turniej odbył się niezbędne jest zgłoszenie się przynajmniej 8 zawodników.

4. Zgłoszenie zawodnika do IMP zostanie przyjęte jeśli jest on sklasyfikowany w rankingu PFS w danej kategorii. Wyjątki od tej reguły będą rozpatrywane przez Komisję Techniczną na wniosek zawodnika.

Turniej męski, damski oraz turnieje juniorskie rozstawiane są zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 4 Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych, według rankingu PFS (lub rankingu PSA [dla turnieju męskiego] i/lub rankingu WSA [dla turnieju damskiego] – w sytuacji nakazu takiego rozstawienia przez te federacje, co powiązane jest z pkt 18 tego dokumentu) z dnia: Strona 2 / 4 Komisja Techniczna PFS 2013

 28.04.2014r. dla turniejów rozpoczynających się w dniu 15.05.2014r.

 12.05.2014r. dla turniejów rozpoczynających się w dniu 28.05. lub 29.05.2014r.

Na uzasadniony wniosek zawodnika Komisja Techniczna może wprowadzić zmiany w rozstawieniu zawodników w turniejach juniorskich.

Dla każdego turnieju tworzona jest przez organizatora lista rezerwowa.

Zgłoszenia przesłane po dacie wyszczególnionej w punkcie 6 tego załącznika nie będą przyjmowane.

Punkty rankingowe za IMP przyznawane są w kategoriach dla których istnieje ranking PFS: OPEN (dla turnieju męskiego), damska, turnieje juniorskie chłopców (BU11, BU13, BU15, BU17, BU19), turnieje juniorskie dziewcząt (GU11, GU13, GU15, GU17, GU19).

Junior/ka może wziąć udział tylko w jednym turnieju juniorskim.

5. Układ meczów poszczególnych turniejów:

a. turniej męki – trwa 3 dni (2 mecze dziennie),

b. turniej damski – trwa 2 dni (3 mecze pierwszego dnia, 2 mecze drugiego dnia),

c. turnieje juniorskie – każdy trwa 1 dzień.

6. Najpóźniej 5 tygodni przed pierwszym dniem rozgrywania IMP organizator ma obowiązek przesłać do PFS harmonogram ogólny turniejów zawierający co najmniej: daty rozgrywania poszczególnych turniejów oraz terminy pierwszych meczów każdego turnieju. Po akceptacji przez PFS, organizator ma obowiązek upublicznić harmonogram ogólny na stronie turniejowej – co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem IMP.

Zgłoszenia do IMP przyjmowane są do godziny 23:59 dnia

 01.05.2014r. dla turniejów rozpoczynających się w dniu 15.05.2014r.

 15.05.2014r. dla turniejów rozpoczynających się w dniu 28.05. lub 29.05.2014r.

Po weryfikacji zgłoszeń organizator ma obowiązek przesłać do Biura PFS listę zgłoszeń do dnia:

 04.05.2014r. dla turniejów rozpoczynających się w dniu 15.05.2014r.

 19.05.2014r. dla turniejów rozpoczynających się w dniu 28.05. lub 29.05.2014r.

Publiczne losowanie drabinek turniejowych zostanie przeprowadzone przez PFS w dniu:

 06.05.2014r. dla turniejów rozpoczynających się w dniu 15.05.2014r.

 21.05.2014r. w przypadku gdy turniej rozpoczynały się w dniu 28.05. lub 29.05.2014r.

Strona 3 / 4 Komisja Techniczna PFS 2013

Harmonogramy szczegółowe turniejów zostaną zaproponowane przez organizatora i po weryfikacji przez PFS opublikowane nie później niż do dnia:

 09.05.2014r. dla turniejów rozpoczynających się w dniu 15.05.2014r.

 24.05.2014r. dla turniejów rozpoczynających się w dniu 28.05. lub 29.05.2014r.

7. Dozwolone jest przyznanie:

a. dwóch dzikich kart dla każdej z kategorii seniorskich , jednej przez PFS, drugiej przez organizatora.

b. jednej dzikiej karty dla każdej z kategorii juniorskich, po wspólnym uzgodnieniu przez PFS i organizatora

8. Wszystkie mecze punktuje się systemem PAR11 (Point-A-Rally) do 11 punktów (przy stanie po 10, do dwóch punktów przewagi) do 3 wygranych setów (best of 5 games).

9. W IMP mogą wziąć udział tylko zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie. Zawodnik zgłaszający się na turniej może zostać dodany do listy po zweryfikowaniu jego obywatelstwa przez organizatora (lub w szczególnych przypadkach – przez Komisję Techniczną – wymagany jest jeden z dokumentów: 1) poświadczenie obywatelstwa z polskiego urzędu, 2) polski dowód osobisty, 3) polski paszport. Najpóźniej 4 tygodnie przed turniejem organizator turnieju ma obowiązek opublikować na stronie turniejowej szczegółowe informacje na temat turnieju zawierają co najmniej: listę zgłoszonych zawodników, termin zgłoszeń do turnieju, termin dokonania opłaty wpisowej, planowany budżet i schemat podział nagród finansowych. Lista zgłoszonych zawodników powinna być aktualizowana przynajmniej raz dziennie do momentu zamknięcia listy zgłoszeń

10. Zgłoszenia zawodników są przyjmowane tylko pod warunkiem dokonania w terminie opłaty wpisowej.

11. W ramach opłaty wpisowej organizator turnieju zobowiązany jest zapewnić zawodnikom w czasie turnieju świadczenia zgodne z ofertą zgłoszoną w przetargu oraz opublikowaną na stronie turniejowej.

12. Zawodnicy zgłaszając się na Turniej podejmują zobowiązanie rozegrania wszystkich swoich, zaplanowanych przez Organizatora Turnieju meczów. Za nieusprawiedliwione wycofanie się z Turnieju po zamknięciu list startowych lub nie pojawienie się na Turnieju zawodnik może otrzymać „dyscyplinarne zero” lub karę zawieszenia wykluczającą udział Zawodnika w Turniejach pod patronatem PFS. „dyscyplinarne zero” oznacza przyznanie ukaranemu Zawodnikowi zerowej ilości punktów za ten Turniej. Wynik ten (0 pkt rankingowych) będzie zaliczane ukaranemu Zawodnikowi jako jeden z ośmiu najlepszych jego wyników przez 12 miesięcy.

13. W przypadku rezygnacji Zawodnika z danej gry, wszystkie jego następne mecze poddawane są walkowerami.

14. Organizator zobowiązany jest do powołania Sędziego Głównego. Poszczególne mecze sędziowane są przez obu zawodników rozgrywających wcześniejsze spotkanie na danym korcie lub inne osoby

Strona 4 / 4 Komisja Techniczna PFS 2013

wskazane przez Sędziego Głównego. Pierwsze mecze Turnieju sędziują osoby wskazane przez Sędziego Głównego. Mecze półfinałowe, o trzecie miejsce oraz finałowy powinny być sędziowane przez trzech sędziów wyznaczonych przez Sędziego Głównego (w szczególności osoby z certyfikatami sędziowskimi). Turnieje juniorskie U11 i U13 sędziowane przez osobę dorosłą

15. Organizator zobowiązany jest podzielić pulę nagród finansowych (zgodną z ofertą przetargową jaką złożył organizator) w sposób, który nakaż PFS przed rozpoczęciem turnieju (powiązane z pkt. 18).

16. Organizator zobowiązany jest zapewnić świadczenia zawarte w umowie na organizację Turnieju, które zawierająco najmniej:

a. Pulę nagród finansowych (zgodna z ofertą przetargową jaką złożył organizator) w turnieju męskim oraz damskim (minimalna pula nagród finansowych to 12 tys. zł.

b. Nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc w każdym turnieju juniorskim.

c. Puchary dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii turnieju oraz dyplomy turniejowe dla minimum 8 zawodników/czek w każdej rozegranej kategorii turnieju (PFS zapewnia medale).

d. Nagrody rzeczowe stanowią wartość dodatkową dla zawodników i nie wchodzą w pulę nagród finansowych

17. Nagrody finansowe i rzeczowe będą przekazane zawodnikom przez Organizatora podczas ceremonii zakończenia turnieju danej kategorii.

18. Turniej męki zostanie zgłoszony jako PSA National Closed, turniej damski zostanie zgłoszony jako WSA Super Challenger National Closed.