Statut Klubu

 

STATUT KLUBU SPORTOWEGO DOSTĘPNY TUTAJ

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1
Klub sportowy Hasta la Vista Wrocław zwany dalej Klubem posiada osobowość prawną.
§ 2
Terenem działania Klubu jest terytorium RP. Siedzibą Klubu jest Wrocław
§ 3
1. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących
działalności
gospodarczej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
3. Klub może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania .
§ 4
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cele i środki działania
§ 5
Celem klubu jest:
1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania
Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
2. Klub realizuje swoje cele przez:
1) współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych
w
celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i
międzynarodowej,
3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacji ruchowej,
4) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin
sportowych,
5) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.
§ 6
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi
i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi.
§ 7
1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków,
sympatyków i wolontariuszy.
2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę
wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
3. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
4. Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki
§ 8
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 9
1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać osoby posiadające obywatelstwo polskie i
cudzoziemcy, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków
Klubu na podstawie uchwały Zarządu.
2. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami Klubu na zasadach określonych w ustawie
“Prawo o stowarzyszeniach”.
§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym, z biernym
i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z niniejszego statutu,
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3.Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;
4.Korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu,
5. Otrzymywać od Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.
§ 11
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele
Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową.
§ 12
Członkowie wspierający mają prawo do:
1.Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach
Członków z głosem doradczym,
2.Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
§ 13
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa
zasłużone
szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na
wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa w Walnym
Zebraniu z głosem doradczym.
§ 14
Do obowiązków członków Klubu należy:
1.Czynny udział w działalności Klubu,
2.Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3.Godne reprezentowanie Klubu,
4.Płacenie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu, za wyjątkiem członków
honorowych i wspierających.
§ 15
1.Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1)dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu
2)skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy z
nieuzasadnionych powodów
c) nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy
3)rozwiązanie się Klubu
2.Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o
podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 16
1.Władzami Klubu są:
1)Walne Zebranie Członków
2)Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna
2.Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków
3.Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykła większością głosów o ile dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i zwoływane jest przez
Zarząd. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd
raz na 4 lata. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 1/3 ogółu członków.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 3
miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
5.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków
co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania pisemnie.
§ 18
1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
2) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
5) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu,
7) uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
8) powoływanie sekcji Klubu,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa;
2.Walne Zebranie członków jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
3.W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu
przysługuje na mocy niniejszego statutu.
§ 19
1.Zarząd klubu składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków – Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika.
3.Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków
Klubu.
4.Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby,
5.Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 60%
Członków
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach
pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:
1.reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2.wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3.uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4.powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5.przyjmowanie i skreślanie członków, za wyjątkiem członków honorowych
6.zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7.składanie sprawozdań z działalności Klubu,
8.uchwalanie wysokości składek członkowskich,
9.pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu
10.zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,
11.uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji
innych
organów władzy.
§ 21
1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków, w tym przewodniczącego.
4.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie
Członków.
5.Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,
określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz
stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi,
4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i
przedsięwzięć
Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować
nieprawidłowości w działaniu Klubu,
§ 22
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej władzom tym
przysługuje
prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
§ 23
Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu
§ 24
1.Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2.Na fundusze Klubu składają się:
1) składki członkowskie
2) darowizny i zapisy
3) dotacje
§ 25
Dla ważności oświadczeń woli, w szczególności w zakresie podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród
następujących: Prezesa, Wiceprezesa i dwóch Członków Zarządu.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 26
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte
większością 2/3 głosów ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania .
§ 27
1.Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania .
2.Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek
Niniejszy statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 9.08.2017.