Regulamin szkółki - sezon 2020/2021

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKÓŁKOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SPORTOWE HASTA LA VISTA

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni wyrazili zgodę na piśmie. Zgoda rodziców / opiekunów prawnych według załączonego wzoru na końcu regulaminu.
 2. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Rodzice mogą obserwować uczestników i prowadzących zajęcia, lecz nie mogą ingerować w tok zajęć udzielając rad czy swoich wytycznych prowadzącym.
 3. Wszystkich ćwiczących w trakcie zajęć obowiązuje odpowiedni strój sportowy (ubiór oraz obuwie sportowe zmienne). W przypadku braku odpowiedniego stroju prowadzący zajęcia może nie wyrazić zgody na udział w zajęciach ze względów na bezpieczeństwo czy zdrowie uczestnika.
 4. Zabrania się wchodzenia na korty w obuwiu innym niż sportowe.
 5. Prowadzący zajęcia – organizator nie ponosi winy za: urazy fizyczne korzystających z zajęć, uszkodzenia odzieży w trakcie zajęć oraz ewentualnej kradzieży przedmiotów pozostawionych w szatni.
 6. Organizator udostępnia uczestnikom odpowiedni sprzęt do ćwiczeń .
 7. Wszystkie uszkodzenia i zniszczenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu. Za stan sprzętu odpowiadają osoby z niego korzystające. Za uszkodzenia należy uiścić stosowną opłatę zgodnie z regulaminem obiektu. REGULAMIN
 8. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia
 9. Każdą niedyspozycję i wypadek uczestnicy zajęć natychmiast zgłaszają prowadzącemu.
 10. Każdy uczestnik biorący udział w szkółkach deklaruje uiszczanie do 10 – tego dnia bieżącego miesiąca comiesięcznej opłaty za szkółkę zgodnie z cennikiem zamieszczonym na końcu regulaminu. Opłata regulowana możliwa jest tylko przy pierwszej wpłacie, dla nowego uczestnika szkółki, który korzysta z zajęć gratisowych. W tym wypadku obejmuje ona rzeczywisty udział dziecka pomniejszony o zajęcia gratisowe.
 11. W miesiącach, w których są święta obowiązuje pełna odpłatność. W przerwie między świętami a Nowym Rokiem oraz w okresie ferii zimowych zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
 12. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w zajęciach. Informację o rezygnacji przekazuje organizatorowi rodzic, bądź opiekun prawny. Jeżeli fakt ten ma miejsce w trakcie miesiąca, za który uczestnik dokonał już płatności, pieniądze nie zostaną zwrócone.
 13. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach spowodowanych czynnikami losowymi lub wyjazdem, organizator nie zwraca pieniędzy. Nie ma możliwości odrabiania zajęć.
 14. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Harmonogram dostępny na stronie TUTAJ
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn losowych o czym rodzic / opiekun dziecka zostanie powiadomiony.
 16. Rodzic/opiekun odpowiada za wszystkie wyrządzone krzywdy przez swojego podopiecznego innym uczestnikom zajęć.
 17. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 18. Cennik:
  1. Szkółka Squasha
   1. -150 zł/ miesiąc – zajęcia raz w tygodniu
  2. Szkółka Badmintona
   1. -150 zł/ miesiąc – zajęcia raz w tygodniu
  3. Szkółka Tenisa Stołowego
   1. -100 zł/ miesiąc – zajęcia raz w tygodniu

 

Deklaracja udziału w zajęciach do pobrania TUTAJ.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki oferty marketingowej (newsletter). Administratorem