Formularz zgłoszeniowy
Zimowe Półkolonie 2024
Harmonogram
Szczegóły
Regulamin

Zimowe Półkolonie Sportowe 2024

Zapraszamy do zapisywania dzieci poprzez formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w przeciągu jednego dnia roboczego w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz prześlemy kartę zgłoszeniową uczestnika półkolonii sportowych. Karta zgłoszeniowa uczestnika jest zgodna z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Każda karta zawiera szczegółowe informacje o uczestniku oraz powinna być podpisana przez jednego z rodziców i dostarczona osobiście w dniu rozpoczęcia turnusu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.:+48 668 014 175
e-mail: polkolonie@hastalavista.pl

Zapraszamy dzieci i młodzież na Zimowe Półkolonie Sportowe 2024 we Wrocławiu.

Półkolonie Sportowe dla dzieci i młodzieży to idealna forma aktywnego wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Uczestnicy mają szansę zmierzyć się z nowymi dyscyplinami sportowymi, doskonalić umiejętności, rozwijać się poprzez połączenie zabawy i nauki, nawiązać nowe znajomości i przede wszystkim wypoczywać przed powrotem do szkoły.

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży dostosowane są do poziomu gry uczestników, nie wymagana jest wcześniejsza znajomość którejkolwiek z dyscyplin. Zajęcia rozwojowo-edukacyjne urozmaicą czas i zintegrują uczestników, zapewniając przyjazną atmosferę.

Atrakcje:

 • squash,
 • badminton,
 • tenis stołowy,
 • zajęcia przy muzyce,
 • zajęcia integracyjne,
 • plac zabaw,
 • gra zręcznościowa cornhole,
 • kino na kortach,
 • Na zakończenie turniej i nagrody dla wszystkich uczestników!

Płatność:

Cena: 820 zł /os
Możliwość uczestnictwa w wybranym dniu: 205 zł / 1 dzień
Godziny: 8:00 – 17:00

Zapisy:

email: polkolonie@hastalavista.pl
tel. +48 668 014 175

Zimowe Półkolonie Sportowe 2024

*Ilość grup zależy od ilości uczestników.
Jeśli w danym turnusie jest jedna grupa, nie ma podziału na wiek.
Podział na grupy jest uzależniony od wieku dzieci.

Zimowe półkolonie Sportowe 2024

 • Cena: 820 zł /os
  (możliwość uczestnictwa w wybranym dniu: 205 zł /1 dzień)
 • Godziny: 8.00 – 17.00
 • Dzieci w wieku od 6  do 13 lat

Gwarantujemy:

 • Opiekę wykwalifikowanych wychowawców.
 • Treningi z doświadczonymi trenerami.
 • Całodniowy pyszne wyżywienie serwowane przez restaurację CORTADO (drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).
 • Ubezpieczenie NNW.

Informacja o ubezpieczeniu:

1911_Karta-produktu-NNW-grupowe
1911_OWU_NNW-indywidualne-i-grupowe

Płatność:

W celu zarezerwowania miejsca prosimy o dokonywanie przelewu najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem turnusu na konto:

64 1090 2516 0000 0001 1644 3591
Wiązów Zenon Waniak
Ul. Robotnicza 72E
53-608 Wrocław
lub na recepcji Hasta La Vista (ul. Góralska 5, Wrocław)
od godz. 7.00 do godz. 23.00

Przy wcześniejszym zgłoszeniu wystawiamy faktury VAT.

Faktura VAT może być wydana tylko w przypadku podania numeru NIP przed wystawieniem paragonu.
W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić to mailowo na adres polkolonie@hastalavista.pl w momencie zgłaszania uczestnika półkolonii na wybrany turnus oraz uwzględnić numer NIP w tytule przelewu.

Przy płatnościach realizowanych bezpośrednio w recepcji obiektu, klient może zgłosić prośbę o fakturę VAT tylko przed wystawieniem dokumentu.

Turnusy:

 • TURNUS 1: 15-19.01.2024
 • TURNUS 2: 22-26.01.2023

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą strój sportowy oraz obuwie na zmianę.

Zapisy:

email: polkolonie@hastalavista.pl
tel. +48 668 014 175

REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2024

1. Organizatorem Półkolonii Zimowych 2024 jest Centrum Sportowe Hasta la Vista.

2. Półkolonie odbywają się na terenie Centrum, przy ul. Góralskiej 5 we Wrocławiu oraz w miejscach przewidzianych w planach wycieczek.

3. W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci w wieku 6 – 13 lat, które wcześniej zostaną zapisane na listę przez swoich rodziców/opiekunów.

4. Termin zapisów od 15.11.2023 r. w godzinach: 8:00 – 18:00 pod telefonem 668 014 175 bądź na adres: polkolonie@hastalavista.pl

5. Terminy turnusów:

 • TURNUS 1: 15-19.01.2024
 • TURNUS 2: 22-26.01.2023

6. Aby dany turnus półkolonii odbył się, minimalna ilość uczestników musi wynosić 6 osób.

7. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej oraz uregulowanie całości opłaty za półkolonie.

8. W zgłoszeniu należy uwzględnić imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko, telefon kontaktowy, ewentualnie adres e-mail rodzica/opiekuna dziecka.

9. Opłat należy dokonać najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem turnusu na konto bankowe:
• 64 1090 2516 0000 0001 1644 3591
• Wiązów Zenon Waniak
• Ul. Robotnicza 72E
• 53-608 Wrocław
• lub w kasie Centrum.
Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy uczestników.

10. O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zapisów.

11. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych (5 -cio dniowych) turnusach. Centrum Sportowe Hasta La Vista zapewnia w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 8:00 – 17:00.

12. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z miejsca zbiórki (w holu głównym).

13. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu. Zmiany w harmonogramie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie planów wycieczek w wyniku złego stanu pogody, (jeśli takowe zostały zaplanowane).

14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

15. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

16. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii. Uczestnicy półkolonii mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń instruktorów.

17. Uczestnik półkolonii bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku Centrum Sportowego Hasta La Vista.

18. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach.

19. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.

20. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (nie stosowanie się do poleceń opiekunów, wulgarne zachowanie itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu kosztów.

21. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

22. Ubezpieczenie obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć.

23. Centrum Sportowe Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. siły wyższej lub w wyniku zapisania się nie wystarczającej ilości uczestników, aby dany turnus półkolonii mógł się odbyć (min 6 dzieci).

24. Odwołanie półkolonii spowodowane okolicznościami rozumianymi jako siła wyższa (w tym również decyzje władz państwowych, samorządowych, strajki, itp.) wyłącza odpowiedzialność Organizatora.

25. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości w przypadku odwołania półkolonii przed rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu z winy leżącej po stronie Organizatora.

26. Choroba lub jej podejrzenie daje podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat poprzez udokumentowanie zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak możliwości uczestnictwa w półkolonii, dostarczonym, do wglądu, w siedzibie firmy Hasta la Vista w terminie maksymalnie 7 dni od zakończenia leczenia.

27. W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w półkoloniach, Klientowi w ramach wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa.
W przypadku braku możliwości skorzystania z innego turnusu, Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości 70% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu.

28. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu Centrum Sportowe Hasta La Vista jest uprawnione do dokonania potrącenia z wniesionych wpłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji (niezależnie) w wysokości 30% ceny półkolonii od osoby.

29. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn, innych niż choroba, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat.

30. Rezygnacja z udziału w półkoloniach następuje z dniem doręczenia/wpływu pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach , na maila polkolonie@hastalavista.pl ,bądź na recepcję Hasta La Vista.

31. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkoloniach najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

32. Dziecko może być odebrane z półkolonii, jedynie przez osoby upoważnione w Formularzu Zgłoszeniowym.

33. Dziecko musi być odebrane najpóźniej o godzinie 17:00. Dotyczy to każdego dnia turnusu. Za każde spóźnienie klient zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

34. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego.


ULOTKI_polk-zima2024_A1
ULOTKI_polk-zima2024_A1
[FM_form id="1"]