Formularz zgłoszeniowy
Letnie Półkolonie 2021
Harmonogram
Szczegóły
Regulamin

Letnie Półkolonie Sportowe 2021

Zapraszamy do zapisywania dzieci poprzez formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w przeciągu jednego dnia roboczego w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz prześlemy kartę zgłoszeniową uczestnika półkolonii sportowych. Karta zgłoszeniowa uczestnika jest zgodna z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Każda karta zawiera szczegółowe informacje o uczestniku oraz powinna być podpisana przez jednego z rodziców i dostarczona osobiście w dniu rozpoczęcia turnusu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Zapraszamy dzieci i młodzież na Letnie Półkolonie Sportowe 2021 we Wrocławiu.

Półkolonie Sportowe dla dzieci i młodzieży to idealna forma aktywnego wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Uczestnicy mają szansę zmierzyć się z nowymi dyscyplinami sportowymi, doskonalić umiejętności, rozwijać się poprzez połączenie zabawy i nauki, nawiązać nowe znajomości i przede wszystkim wypoczywać przed nowym rokiem szkolnym.

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży dostosowane są do poziomu gry uczestników, nie wymagana jest wcześniejsza znajomość którejkolwiek z dyscyplin.  Zajęcia rozwojowo-edukacyjne urozmaicą czas i zintegrują uczestników, zapewniając przyjazną atmosferę.

Atrakcje:

 • squash,
 • badminton,
 • tenis stołowy,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia integracyjne,
 • plac zabaw,
 • kalistenika dla dzieci,
 • Warsztaty na miejscu.

Na zakończenie turniej i nagrody dla wszystkich uczestników!

Cena: 598 zł /os
możliwość uczestnictwa w wybranym dniu:
129 zł / 1 dzień
godziny: 8:00 – 17:00

Zapisy: polkolonie@hastalavista.pl
tel. +48 668 014 175

 

Letnie Półkolonie Sportowe 2021

*Ilość grup zależy od ilości uczestników.

Jeśli w danym turnusie jest jedna grupa, nie ma podziału na wiek.

Podział na grupy jest uzależniony od wieku dzieci.

 

 

Letnie półkolonie Sportowe 2021

Cena: 598 zł /os

(możliwość uczestnictwa w wybranym dniu: 129 zł /1 dzień)

od godz. 8.00 – do godz. 17.00

Dzieci w wieku od 6 -13 lat

Gwarantujemy:

 • Opiekę wykwalifikowanych wychowawców.
 • Treningi z doświadczonymi trenerami.
 • Całodniowy catering (drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).
 • Ubezpieczenie NNW.
 • Kalistenika dla dzieci.
 • Warsztaty na miejscu.

Informacja o ubezpieczeniu:

1911_Karta-produktu-NNW-grupowe
1911_OWU_NNW-indywidualne-i-grupowe

W celu zarezerwowania miejsca prosimy o dokonywanie przelewu najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem turnusu na konto:

64 1090 2516 0000 0001 1644 3591
Wiązów Zenon Waniak
Ul. Robotnicza 72E
53-608 Wrocław
lub na recepcji Hasta La Vista (ul. Góralska 5, Wrocław)
od godz. 7.00 do godz. 23.00 

Przy wcześniejszym zgłoszeniu wystawiamy faktury.

Faktura VAT może być wydana tylko w przypadku podania numeru NIP przed wystawieniem paragonu.
W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić to mailowo na adres polkolonie@hastalavista.pl w momencie zgłaszania uczestnika półkolonii na wybrany turnus oraz uwzględnić numer NIP w tytule przelewu.

Przy płatnościach realizowanych bezpośrednio w recepcji obiektu, klient może zgłosić prośbę o fakturę VAT  tylko przed zafiskalizowaniem wpłaty.

 

TURNUSY:

 1. TURNUS 28.06 – 02.07.2021
 2. TURNUS 05-09.07.2021
 3. TURNUS 12-16.07.2021
 4. TURNUS 19-23.07.2021
 5. TURNUS 26-30.07.2021
 6. TURNUS 02-06.08.2021
 7. TURNUS 09-13.08.2021
 8. TURNUS 16-20.08.2021
 9. TURNUS 23-27.08.2021

 

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą strój sportowy oraz obuwie na zmianę.
Zapisy: polkolonie@hastalavista.pl
tel. +48 668 014 175

 

 

REGULAMIN

1. Organizatorem Letnich Półkolonii Sportowych 2021 jest Wiązów Hasta la Vista Zenon Waniak.

2. Półkolonie Sportowe odbywają się na terenie Centrum, przy ul. Góralskiej 5 we Wrocławiu oraz w miejscach przewidzianych w planach wycieczek.

3. W Półkoloniach Sportowych mogą wziąć udział dzieci i młodzież, które wcześniej zostaną zapisane na listę przez swoich rodziców/opiekunów.

4. Termin zapisów od 01.05.2021r. w godzinach: 8:00 – 17:00 pod telefonem  +48 668 014 175  bądź na adres: półkolonie@hastalavista.pl

5. Terminy turnusów:

TURNUSY:

 1. TURNUS 28.06 – 02.07.2021
 2. TURNUS 05-09.07.2021
 3. TURNUS 12-16.07.2021
 4. TURNUS 19-23.07.2021
 5. TURNUS 26-30.07.2021
 6. TURNUS 02-06.08.2021
 7. TURNUS 09-13.08.2021
 8. TURNUS 16-20.08.2021
 9. TURNUS 23-27.08.2021

 

6. Aby półkolonie się odbyły, minimalna ilość uczestników musi wynosić 6 osób.

7. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz uregulowanie całości opłaty.

8. W zgłoszeniu należy uwzględnić imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres oraz e-mail rodzica/opiekuna dziecka.

9. Opłaty należy dokonać najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu na konto bankowe:

64 1090 2516 0000 0001 1644 3591
Wiązów Zenon Waniak
Ul. Robotnicza 72E
53-608 Wrocław
lub w kasie Centrum.

Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie dziecka z listy uczestników.

10. O uczestnictwie w półkolonii decyduje kolejność zapisów.

11. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych (5 -cio dniowych) turnusach. Centrum Sportowe Hasta La Vista zapewnia w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 8:00 – 17:00.

12. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z miejsca zbiórki.

13. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu. Zmiany w harmonogramie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie planów wycieczek w wyniku złego stanu pogody.

14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas  półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

15. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na obiekt cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

16. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i organizatora półkolonii. Uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń instruktorów.

17. Uczestnik półkolonii bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku Centrum Sportowego Hasta La Vista.

18. Na półkoloniach obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach.

19. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.

20. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (nie stosowanie się do poleceń opiekunów, wulgarne zachowanie itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników, bez zwrotu kosztów.

21. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

22. Opieka obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć.

23. Centrum Sportowe Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. siły wyższej lub w wyniku zapisania się nie wystarczającej ilości uczestników, aby dany turnus półkolonii mógł się odbyć.

24. Odwołanie półkolonii spowodowane okolicznościami rozumianymi jako siła wyższa (w tym również decyzje władz państwowych, samorządowych, strajki, itp.) wyłącza odpowiedzialność Organizatora.

25. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości w przypadku odwołania półkolonii przed rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu z winy leżącej po stronie Organizatora.

26. Choroba dająca podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat musi być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim dostarczonym do siedziby firmy Hasta la Vista w terminie 7 od zakończenia leczenia.

27. W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w półkolonii, Klientowi w ramach wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa. W przypadku braku możliwości skorzystania z innego turnusu, Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości 70% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu.

28. W przypadku rezygnacji z półkolonii Centrum Sportowe Hasta La Vista jest uprawnione do dokonania potrącenia z wniesionych wpłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji (niezależnie) w wysokości 30% ceny półkolonii od osoby.

29. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat.

30. Rezygnacja z udziału w półkolonii następuje z dniem doręczenia/wpływu pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkolonii.

31. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkolonii najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

32. Dziecko może być odebrane z półkolonii , jedynie przez osoby upoważnione w Formularzu Zgłoszeniowym.

33. Dziecko musi być odebrane najpóźniej o godzinie 17:00. Dotyczy to każdego dnia turnusu. Za każde spóźnienie klient zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

34. Dodatkowe wytyczne dla rodziców i uczestników półkolonii w Hasta La Vista zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

Uczestnicy wypoczynku:

 • Są zdrowi w dniu rozpoczęcia półkolonii , co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 • Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 • Udostępniają organizatorowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 • Zobowiązują się do niezwłocznego – do 3 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 • Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem półkolonii.
 • Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika półkolonii . W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
 • Należy zaopatrzyć uczestnika półkolonii w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na zajęciach.

34. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki oferty marketingowej (newsletter). Administratorem