Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH SZKÓŁKOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SPORTOWE HASTA LA VISTA

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni wyrazili zgodę na piśmie. Zgoda rodziców / opiekunów prawnych według załączonego wzoru na końcu regulaminu.
 2. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Rodzice mogą obserwować uczestników i prowadzących zajęcia, lecz nie mogą ingerować w tok zajęć udzielając rad czy swoich wytycznych prowadzącym.
 3. Wszystkich ćwiczących w trakcie zajęć obowiązuje odpowiedni strój sportowy (ubiór oraz obuwie sportowe zmienne). W przypadku braku odpowiedniego stroju prowadzący zajęcia może nie wyrazić zgody na udział w zajęciach ze względów na bezpieczeństwo czy zdrowie uczestnika.
 4. Zabrania się wchodzenia na korty w obuwiu innym niż sportowe.
 5. Prowadzący zajęcia – organizator nie ponosi winy za: urazy fizyczne korzystających z zajęć, uszkodzenia odzieży w trakcie zajęć oraz ewentualnej kradzieży przedmiotów pozostawionych w szatni.
 6. Organizator udostępnia uczestnikom odpowiedni sprzęt do ćwiczeń .
 7. Wszystkie uszkodzenia i zniszczenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu. Za stan sprzętu odpowiadają osoby z niego korzystające. Za uszkodzenia należy uiścić stosowną opłatę zgodnie z regulaminem obiektu. REGULAMIN
 8. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia
 9. Każdą niedyspozycję i wypadek uczestnicy zajęć natychmiast zgłaszają prowadzącemu.
 10. Każdy uczestnik biorący udział w szkółkach deklaruje uiszczanie comiesięcznej opłaty stałej* za szkółkę zgodnie z cennikiem zamieszczonym na końcu regulaminu.
  Opłatę należy uregulować przed przystąpieniem dziecka do zajęć. W przypadku dokonania przelewu na ostatnią chwilę, rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia przelewu na adres: szkolki@hastalavista.pl
  *Tylko pierwsza płatność za zajęcia jest regulowana tj. adekwatna do ilości pozostałych zajęć w danym miesiącu (liczą od momentu dołączenia).
  Płatności należy dokonywać w recepcji obiektu lub przelewem na konto:
  Konto bankowe:
  64 1090 2516 0000 0001 1644 3591
  WIĄZÓW Zenon Waniak
  ul Robotnicza 72 E, 53-608 Wrocław
  Santander Bank Polska S.A.
 11. W miesiącach, w których są święta obowiązuje pełna odpłatność. W przerwie między świętami a Nowym Rokiem oraz w okresie ferii zimowych zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.
 12. Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w zajęciach. Informację o rezygnacji przekazuje organizatorowi rodzic, bądź opiekun prawny. Jeżeli fakt ten ma miejsce w trakcie miesiąca, za który uczestnik dokonał już płatności, pieniądze nie zostaną zwrócone.
 13. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach spowodowanych czynnikami losowymi lub wyjazdem, organizator nie zwraca pieniędzy. Nie ma możliwości odrabiania zajęć.
 14. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem. Harmonogram dostępny na stronie TUTAJ
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn losowych o czym rodzic / opiekun dziecka zostanie powiadomiony.
 16. Rodzic/opiekun odpowiada za wszystkie wyrządzone krzywdy przez swojego podopiecznego innym uczestnikom zajęć.
 17. Każdy uczestnik biorący udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Zgoda na udział w zajęciach do pobrania TUTAJ.

[FM_form id="1"]