Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Klubie Hasta la Vista

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Góralskiej 5 we Wrocławiu, w tym miejsca instalacji kamer systemu na terenie obiektu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Administratorem systemu monitoringu w budynku jest Zenon Waniak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wiązów Hasta la vista.

3. Przez infrastrukturę budynku objętą monitoringiem wizyjnym należy rozumieć:
a) bezpośrednio przylegający zewnętrzny teren wokół budynku, taras, dach, parking,
b) wejścia do budynku,
c) hol z recepcją, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia zajęć sportowych, korty, siłownia, szatnie ( bez przebieralni), pomieszczenia serwisowe, pomieszczenia magazynowe, antresole, klatkę schodową, pomieszczenia biurowe, parking,

4. Celem monitoringu jest:
a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów firmy oraz osób przebywających na terenie obiektu),
b) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
c) ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
d) wyeliminowanie aktów wandalizmu,
e) sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad bezpieczeństwem przez właściciela obiektu.

5. Obiekt posiada stosowne oznaczenia informujące o monitoringu.

6. Opis monitoringu.

System monitoringu wizyjnego składa się z kamer rozmieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz rejestratorów. Monitoring funkcjonuje całodobowo, nagrania są przechowywane na dyskach rejestratorów umieszczonych w dedykowanym osobnym pomieszczeniu – serwerowni. Pomieszczenie posiada drzwi antywłamaniowe i zamykane jest na klucz.
Retencja danych w systemach monitoringu wynosi 14-30 dni po których najstarsze nagrania są nadpisywane. Nagrania nie są dodatkowo archiwizowane.

Obraz z pozostałych kamer, dostępny jest wyłącznie osobom uprawnionym po zalogowaniu do systemu.

7. Ochrona monitoringu i bezpieczeństwo danych.
Osoby uprawnione posiadające dostęp do serwerów kamer oraz do zapisu obrazu to:
główny informatyk i właściciel.
Dostęp do rejestratorów chroniony jest hasłem.
Odpowiedzialnym za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest główny informatyk.
Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny są zobowiązane do ochrony tych danych.

11.Udostępnianie zapisu nagrań.
Zapis obrazu może być udostępniony wyłącznie właściwym organom ścigania policji, prokuraturze, sądom w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.

[FM_form id="1"]