REGULAMIN PARKINGU MONITOROWANEGO NIESTRZEŻONEGO

CENTRUM SPORTOWEGO HASTA LA VISTA WE WROCŁAWIU PRZY UL. GÓRALSKIEJ 5

§ 1 Postanowienia wstępne:

1. Teren parkingu stanowi integralną część Centrum Sportowego Hasta la Vista ul. Góralska 5 we Wrocławiu i jest własnością prywatną.

2. Parkingiem zarządza Centrum Sportowe Hasta la Vista ul. Góralska 5, 53-610 Wrocław

3. Ilość miejsc jest ograniczona.

4. Parking jest przeznaczony dla klientów Centrum Sportowego Hasta la Vista.

5. Centrum Sportowe Hasta la Vista nie odpowiada za brak miejsc na parkingu, wjazd na parking nie stanowi gwarancji parkowania, jeśli występuje aktualnie brak wolnych miejsc.

6. Parking jest monitorowany, niestrzeżony i płatny.

7.Parking jest czynny w godzinach otwarcia Centrum Sportowego Hasta la Vista.

W dni robocze do godz 17:00 wjazd na parking jest ograniczony szlabanem, po godz 17:00 oraz z weekendy wjazd i wyjazd z parkingu jest nieograniczony.

8. Poprzez wjazd na parking dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego.

9. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§ 2 Zasady korzystania i rozliczania z parkingu:

1. Klienci Centrum Sportowego Hasta la Vista są zwolnieni z opłat za parking jedynie przez okres pobytu na obiekcie.

2. Klientem Centrum Sportowego Hasta la Vista jest osoba, która w danym czasie korzysta z usług sportowych świadczonych przez Centrum Sportowe Hasta la Vista.

3. Pozostawienie samochodu na parkingu po czasie przebywania klientów na obiekcie podlega opłacie.

4. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:

 • Zatrzymać się przed szlabanem.

 • Wczytać kartę / opaskę upoważniająca do wjazdu na parking lub zgłosić chęć wjazdu do pracowników recepcji za pośrednictwem domofonu.

 • Pamiętać, że szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu; jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu lub systemu Obsługi parkingu.

5. Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:

 • Dla Klientów korzystających z usług Centrum Sportowego Hasta la Vista oraz klientów, którzy wykupili abonament na wynajem miejsca parkingowego – każdorazowo wczytać kartę / opaskę upoważniająca do wyjazdu z parkingu lub zgłosić chęć wyjazdu z parkingu pracownikom recepcji za pośrednictwem domofonu .

 • Od osób korzystających z parkingu niebędących klientami Centrum Sportowego Hasta la Vista – pobierana będzie opłata według cennika Parkingu – należność można uiszczać w dni, w których Centrum Sportowe Hasta la Vista jest otwarte oraz w godzinach pracy obiektu w recepcji klubu.

 • Osoby płacące za parking zobowiązane są każdorazowo zgłosić chęć wyjazdu z parkingu do pracowników recepcji za pośrednictwem domofonu, po wniesieniu opłaty i w celu otwarcia szlabanu.

 • Pamiętać, że szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu lub systemu Obsługi parkingu.

6. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik nr.1 do niniejszego „Regulaminu”. Ceny określone w załączniku są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości 23 %.

 1. Cennik i regulamin są do wglądu w recepcji Centrum Sportowego Hasta la Vista, dodatkowo cennik jest wywieszony przed wjazdem na parking. Regulamin i cennik są również dostępne na stronie internetowej www.hastalavista.pl

  Cennik uwzględnia sprzedaż następujących usług:

  a) WYNAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO GODZ (postój w godzinach 06:30 – 17:00) – naliczanie opłaty za każdą godzinę parkowania.

  b) WYNAJEM MIEJSCA PARKINGOWEGO 1-MC (abonament miesięczny) – opłata za wynajem miejsca parkingowego w godz 06:30 – 17:00 przez okres jednego miesiąca.

 2. W czasie parkowania kierowca jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym.

§ 3 Przepisy porządkowe i bezpieczeństwa

1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym/ Dz .U .z 2012r.poz.1137 tj. z późniejszymi zmianami/ oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.

2. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń Obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie.

3. Pozostawiając pojazd na miejscu postojowym należy:

 • ustawić pojazd na wyznaczonym do tego celu miejscu, w sposób nieutrudniający przejazd

 • wyłączyć silnik pojazdu,

 • zamknąć pojazd,

 • skontrolować wnętrze pojazdu czy nie pozostały w nim osoby, które z racji swojego stanu lub wieku nie mogą samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz czy nie pozostały w nim zwierzęta.

4. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych zabrania się:

 • wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu (m. in. mycie, sprzątanie, uzupełnienie oleju, tankowanie),

 • nieuzasadnionego pozostawienia samochodu w celu innym niż parkowanie,

 • zaśmiecania terenu,

 • ustawiania pojazdów poza wyznaczonymi miejscami postojowymi i niezgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym,

 • pozostawiania pojazdu w ciągach komunikacyjnych, przejściach dla pieszych,

 • poruszania się pojazdem po terenie parkingu w celu innym niż dojazd do miejsca postoju oraz wyjazd z parkingu,

 • prowadzenia z pojazdu handlu lub świadczenia usług.

5. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z parkingu określonych niniejszym „ Regulaminem” pojazdy będą unieruchomione przez założenie blokady. Za przednią szybą pojazdu pozostanie informacja „parkowanie w miejscu niedozwolonym” oraz telefon kontaktowy. Po uiszczeniu opłaty blokada zostanie usunięta.

6. W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu, jeśli ma ono bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, korzystający z parkingu wyrażają zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko parkującego.

7. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu, a wszelkie uszkodzenia pojazdów powstałe podczas manewrowania należy niezwłocznie zgłaszać do recepcji Centrum Sportowego Hasta la Vista.

8. W przypadku pozostawienia pojazdu na parkingu na czas dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia z zarządcą i uregulowania zapłaty, zarządca zastrzega sobie prawo wywiezienia lub odholowania pojazdu poza parking.

9. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują zasady określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

10. Centrum Sportowe Hasta la Vista nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub w mieniu osób korzystających z parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych wyrządzone przez inne osoby, a także spowodowane działaniem siły wyższej.

11 Wypadek zaistniały na terenie parkingu, drogach dojazdowych i wewnętrznych, w którym poszkodowana jest osoba fizyczna, należy zgłosić do recepcji Centrum Sportowego Hasta la Vista

12. W sytuacji kryzysowej związanej z bezpieczeństwem, każdy użytkownik parkingu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń kierującego akcją, włącznie z możliwością natychmiastowego opuszczenia parkingu w razie konieczności.

13. W sytuacji stwierdzenia pozostawienia w zamkniętym pojeździe osób, które z racji swojego stanu lub wieku nie mogą samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo, a okoliczności wskazują na to, że może zaistnieć nawet minimalne zagrożenie dla życia lub zdrowia tych osób – pracownicy Centrum Sportowego Hasta la Vista mają prawo wybić szybę w pojeździe, w celu uzyskania dostępu do takiej osoby. Analogicznie uprawnienie przysługuje pracownikom Centrum Sportowego Hasta la Vista w stosunku do pozostawionych w pojeździe zwierząt.

14.Regulamin obowiązuje od dnia 10.03.2017 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PARKINGU:

[FM_form id="1"]