STATUT

KLUBU SPORTOWEGO HASTA LA VISTA WROCŁAW

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Klub sportowy Hasta la Vista zwane dalej Klubem posiada osobowość prawną.

§ 2

Terenem działania Klubu jest terytorium RP. Siedzibą Klubu jest Wrocław

§ 3

1. Klub podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności

gospodarczej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

3. Klub może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania .

§ 4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 5

Celem klubu jest:

1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania

Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.

2. Klub realizuje swoje cele przez:

1) współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,

2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,

3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacji ruchowej,

4) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,

5) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.

§ 6

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi

i państwowymi oraz stowarzyszeniami i związkami sportowymi.

§ 7

1. Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków,

sympatyków i wolontariuszy.

2. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę

wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.

3. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

4. Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział 3

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków wspierających

3. członków honorowych

4. członków zawodników

§ 9

Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać pełnoletnie osoby posiadające obywatelstwo polskie i cudzoziemcy, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków zwyczajnych na podstawie uchwały Zarządu.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym, z biernym

i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami wynikającymi z niniejszego statutu,

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub;

4. Korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Klubu,

5. Otrzymywać od Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.

§ 11

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową.

§ 12

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach

Członków z głosem doradczym,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

§ 13

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużone

szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§ 13a

Członkami zawodnikami mogą być osoby małoletnie, które złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu oraz uiszczać będą składkę członkowską w obowiązującej wysokości. Małoletni poniżej 16 lat muszą posiadać zgodę na przystąpienie do Klubu ich przedstawicieli ustawowych.

Członkowie zawodnicy nie posiadają głosu stanowiącego i biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo:

uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane.

uczestnictwa w zawodach oraz imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub;

§ 14

Do obowiązków członków Klubu należy:

1. Czynny udział w działalności Klubu,

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3. Godne reprezentowanie Klubu,

4. Płacenie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu, za wyjątkiem członków honorowych, wspierających i zwyczajnych.

§ 15

1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu

2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy z

nieuzasadnionych powodów

c) nie płacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy

3) rozwiązanie się Klubu

2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się do

Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o

podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 16

1.Władzami Klubu są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków

3.Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykła większością głosów o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i zwoływane jest przez Zarząd. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd

raz na 4 lata. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy członków Zarządu – na podstawie uchwały Zarządu,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 3

miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których

zostało zwołane.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia poprzez wysłanie zawiadomienia na wskazane przez członków adresy poczty elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 18

1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

5) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Klubu,

7) uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

8) powoływanie sekcji Klubu,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa;

2.Walne Zebranie członków jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

3.W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§ 19

1. Zarząd klubu składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie

Członków – Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika.

3. Zarząd Klubu działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków

Klubu.

4. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby,

5. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 60% Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków, za wyjątkiem członków honorowych

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu,

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Klubu

10. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,

11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, w tym przewodniczącego.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie

Członków.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,

określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz

stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu

Zarządowi,

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

§ 22

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 23

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 24

1.Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2.Na fundusze Klubu składają się:

1) składki członkowskie

2) darowizny i zapisy

3) dotacje

§ 25

Dla ważności oświadczeń woli, w szczególności w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa i dwóch Członków Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 26

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

§ 27

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 29.06.2020

[FM_form id="1"]