Regulamin

Regulamin sekcji do pobrania TUTAJ

Regulamin działalności Klubu Hasta La Vista Wrocław dotyczący:
1. Treningów stacjonarnych
2. Organizacji zgrupowań
3. Udziału w zawodach krajowych
4. Udziału w zawodach międzynarodowych
5. Przydziału sprzętu
6. Treningi badminton
7. Treningi Squash
8. Treningi Tenis Stołowy
9. Kary
10. Nagrody

Ad.1 TRENINGI STACJONARNE
W treningach biorą udział zawodnicy sekcji, którzy mają podpisany z Klubem kontrakt lub mają pisemną zgodę obojga rodziców, mają wykupioną licencję, oraz ważne badania lekarskie, a także sparingpartnerzy i inne osoby,

które przyczyniają się do rozwoju sekcji.

Do obowiązków trenujących należy opłacanie comiesięcznej składki na rzecz Klubu, której wysokość ustala Prezes Klubu, a zatwierdza Zarząd Klubu.

Składkę należy wpłacać na konto:
58 1090 2398 0000 0001 3540 1905
Hasta La Vista Wrocław
ul. Góralska 5,53-610 Wrocław

Z opłat składek mogą być zwolnieni:
· Zawodnicy, którzy osiągają bardzo dobre wyniki sportowe
Zawodnicy lub inni członkowie wykonujący w ramach wolontariatu, prace na rzecz klubu mogą
skorzystać z wynajmu kortów do celów treningowych na zasadach określonych w zał nr 5, w którym określone są również zasady współpracy.
Wysokość składek ustala się raz w sezonie – we wrześniu załącznik nr 1
Opłaty powinny być wnoszone do siódmego każdego miesiąca. O zmianach w wysokości bądź
terminów wpłaty składek, oraz przyjęcia nowych osób lub ich skreśleniu musi być poinformowany
Zarząd Klubu. Sparingpartnerzy mogą być zwolnieni z opłat po uprzedniej akceptacji Zarządu Klubu.
Na zajęciach obowiązuje odpowiedni strój sportowy – odpowiednie obuwie i rakieta do gry.
Zawodnicy biorący udział w treningach muszą mieć kontrakty bądź zgodę rodziców na uczęszczanie w treningach (załącznik nr 2).
Miejsce i godziny treningów – załącznik nr 3
Kadra prowadząca zajęcia – załącznik nr 4

Ad.2 ORGANIZACJA ZGRUPOWAŃ
Klub organizuje zgrupowania sportowe w miejscach, w których są dobre warunki do
przeprowadzania takich akcji. Rekrutacji na zgrupowania dokonują trenerzy spośród zawodników sekcji.

Dodatkowo w zgrupowaniach mogą brać udział zawodnicy z innych klubów, jeżeli ich
przydatność potwierdzi Prezes Klubu. W zgrupowaniach mogą brać udział także sparingpartnerzy, których udział podnosi poziom szkolenia.
Wysokość opłat za zgrupowanie sportowe ustala Prezes Klubu. Opłata ta uzależniona jest od:
· Wysokości opłat za pobyt zawodników (nocleg, wyżywienie, obiekty)
· Opłata za pobyt i wynagrodzenie trenera
· Sprzęt do gry
· Opłata za sparingpartnera
· Opłaty dodatkowe (dla zawodników spoza sekcji)
Zwolnieni z opłat w całości lub części mogą być zawodnicy, którzy osiągają bardzo dobre wyniki sportowe.
Kwota opłat za zgrupowania może być pomniejszona o dofinansowanie z innych źródeł.

Ad.3 UDZIAŁ W ZAWODACH KRAJOWYCH
W zawodach biorą udział zawodnicy, których wytypują trenerzy. Zawody te obejmują rozgrywki:
· Mecze ligowe
· Turnieje ogólnopolskie, strefowe i wojewódzkie
· Turnieje i mecze towarzyskie
Klub co sezon ustala, za które rozgrywki ligowe pokrywa koszty oraz te, w których udział pokrywany jest przez zawodników.

Ad.4 UDZIAŁ W ZAWODACH MIĘDZYNARODOWYCH
Start w zawodach międzynarodowych finansowany może być przez Klub w części, każdorazowo ustala się wysokość dofinansowania.

Ad.5 PRZYDZIAŁ SPRZĘTU
Przydział sprzętu odbywa się na wniosek Trenera. Trener może zwiększyć lub zmniejszyć wielkość przydziału sprzętu, jeżeli będą do tego uzasadnione przyczyny (większe – mniejsze zużycie,
absencja – większy udział w treningach itp.).

Ad.6 TRENINGI BADMINTON
1.Zawodnicy zostają przydzieleni przez trenera do jednej z trzech grup ( grupa zaawansowana, grupa średnio-zaawansowana oraz grupa początkująca).
2. Nieobecności na treningach muszą być zgłaszane trenerowi przed zajęciami ( jednemu)
3. Każdy uczestnik zajęć opłaca składkę zgodnie z tabelą opłat (zał 1)
4. Treningi grupy podstawowej odbywają się 1-2 razy w tygodniu na kortach badmintonowych.
Treningi grupy zaawansowanej odbywają się 2 razy w tygodniu na kortach badmintonowych
5. Na trening nie wolno się spóźniać i przychodzić nieprzygotowanym.
6. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona – w grupie podstawowej może uczestniczyć maksymalnie 24 osoby, w grupie zaawansowanej max. 16 osób.
7. Lotki nylonowe do treningu gwarantuje klub
8. Na wniosek trenera zawodnikowi może zostać przyznany trening indywidualny. Program treningu jak również jego przyznanie akceptuje Zarząd Klubu.

Ad.7 TRENINGI SQUASHA
1.Zawodnicy zostają przydzieleni przez trenera do jednej z trzech grup ( grupa zaawansowana, grupa średnio-zaawansowana oraz grupa początkująca).
2. Nieobecności na treningach muszą być zgłaszane trenerowi przed zajęciami ( jednemu)
3. Każdy uczestnik zajęć opłaca składkę zgodnie z tabelą opłat ( zał nr 1)
4. Dla grupy zaawansowanej przewidziane są 2 treningi tygodniowo dla grupy średnio zaawansowanej i początkującej 1 lub 2 treningi tygodniowo.
5.W grupach zaawansowanej oraz średnio zaawansowanej maksymalnie na korcie ćwiczyć będą 3 osoby, a w grupie początkującej 4 osoby.
6. na trening nie wolno się spóźniać i przychodzić nieprzygotowanym.
7. Piłki oraz sprzęt sportowy ( rakieta, okulary) na czas treningu zapewnia klub.
8. Na wniosek trenera zawodnikowi może zostać przyznany trening indywidualny. Program treningu jak również jego przyznanie akceptuje Zarząd Klubu

Ad.8 TRENINGI TENISA STOŁOWEGO
1. Zawodnicy zostają przydzieleni przez trenera do jednej z dwóch grup ( grupa zaawansowana oraz grupa początkująca).
2. Nieobecności na treningach muszą być zgłaszane trenerowi przed zajęciami ( jednemu)
3. Każdy uczestnik zajęć opłaca składkę zgodnie z tabelą opłat ( zał 1)
4.Dla grupy zaawansowanej przewidziane są 2 treningi tygodniowo, a dla grupy początkującej 1 lub 2 treningi tygodniowo.
5.W grupach zaawansowanej maksymalnie na treningu może ćwiczyć 25 osób, a w grupie początkującej 20 osób.
6. na trening nie wolno się spóźniać i przychodzić nieprzygotowanym.
7. Piłki oraz sprzęt sportowy ( rakieta) na czas treningu zapewnia klub.
8. Na wniosek trenera zawodnikowi może zostać przyznany trening indywidualny. Program treningu jak również jego przyznanie akceptuje Zarząd Klubu

Ad.9 KARY
Za niesportowe zachowanie lub inne przewinienia zawodnik może zostać ukarany:
a.) naganą,
b.) zawieszeniem w turniejach lub treningach,
c.) wykluczeniem z klubu.

Ad.10 NAGRODY
Klub może nagrodzić wyróżniających się zawodników.

[FM_form id="1"]