Formularz zgłoszeniowy
Letnie Półkolonie Sportowe 2020
Szczegóły
Harmonogram
Regulamin

Letnie Półkolonie Sportowe 2020

Zapraszamy do zapisywania dzieci na półkolonie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Po wypełnieniu formularza skontaktujemy się z Państwem w przeciągu jednego dnia roboczego w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz prześlemy kartę zgłoszeniową uczestnika półkolonii. Karta zgłoszeniowa uczestnika półkolonii  jest zgodna z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Każda karta zawiera szczegółowe informacje o uczestniku oraz powinna być podpisana przez jednego z rodziców i dostarczona osobiście w dniu rozpoczęcia turnusu.

ZAPISY TRWAJĄ!

ZAPISZ DZIECKO TUTAJ

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Zapraszamy dzieci w wieku 4-13 lat na Letnie Półkolonie Sportowe 2020 we Wrocławiu.

Półkolonie dla dzieci i młodzieży to idealna forma aktywnego wypoczynku w miejscu zamieszkania.

Uczestnicy mają szansę zmierzyć się z nowymi dyscyplinami sportowymi, doskonalić umiejętności, rozwijać się poprzez połączenie zabawy i nauki, nawiązać nowe znajomości i przede wszystkim wypoczywać przed nadchodzącym semestrem szkolnym.

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży dostosowane są do poziomu gry uczestników, nie wymagana jest wcześniejsza znajomość którejkolwiek z dyscyplin.  Zajęcia rozwojowo-edukacyjne urozmaicą czas i zintegrują uczestników, zapewniając przyjazną atmosferę.

Atrakcje:

 • squash,
 • badminton,
 • tenis stołowy,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia integracyjne,
 • plac zabaw,

NOWOŚĆ

Na zakończenie turniej i nagrody dla wszystkich uczestników!

Cena: 549 zł /os
możliwość uczestnictwa w wybranym dniu:
119 zł / 1 dzień
godziny: 8:00 – 17:00

Zapisy: polkolonie@hastalavista.pl
tel. +48 668 014 252 lub +48 660 537 355

ZAPISZ DZIECKO TUTAJ

Letnie Półkolonie Sportowe 2020

Cena: 549 zł /os

(możliwość uczestnictwa w wybranym dniu: 119 zł /1 dzień)

od godz 8.00 – do godz 17.00

Dzieci w wieku od 4 -13 lat

Gwarantujemy:

 • Opiekę wykwalifikowanych wychowawców.
 • Treningi z doświadczonymi trenerami.
 • Całodniowy catering (drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).
 • Ubezpieczenie NNW.

NOWOŚĆ:

 • Kalistenika dla dzieci.
 • Eko warsztaty handmade.

Informacja o ubezpieczeniu:

1911_Karta-produktu-NNW-grupowe
1911_OWU_NNW-indywidualne-i-grupowe

W celu zarezerwowania miejsca prosimy dokonywać przelewu tydzień przed rozpoczęciem turnusu na konto:

64 1090 2516 0000 0001 1644 3591
Wiązów Zenon Waniak
Ul. Robotnicza 72E
53-608 Wrocław
lub na recepcji Hasta La Vista (ul.Góralska 5 Wrocław)
od godz. 7.00 do godz. 23.00 

Przy wcześniejszym zgłoszeniu wystawiamy faktury.

TURNUSY:

1 TURNUS 06-10.07.2020r. BRAK MIEJSC

2 TURNUS 13-17.07.2020r. BRAK MIEJSC

3 TURNUS 20-24.07.2020r. BRAK MIEJSC

5 TURNUS 03-07.08.2020r. BRAK MIEJSC

6 TURNUS 10-14.08.2020r. BRAK MIEJSC

7 TURNUS 17-21.08.2020r.  WOLNE MIEJSCA

 

ZAPISZ DZIECKO TUTAJ

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą strój sportowy oraz obuwie na zmianę.
Zapisy: polkolonie@hastalavista.pl
tel. +48 668 014 252 lub +48 660 537 355

 

 

Letnie Półkolonie Sportowe 2020

*Ilość grup zależy od ilości uczestników. W jednej grupie jest 15 osób podzielonych wiekowo. Jeśli w danym turnusie jest jedna grupa, nie ma podziału na wiek.

Podział na grupy jest uzależniony od wieku dzieci.

Przykładowy harmonogram dla dwóch grup:

 

 

REGULAMIN LETNICH PÓŁKOLONII SPORTOWYCH 2020.

1. Organizatorem Letnich Półkolonii Sportowych 2020 jest Centrum Sportowe Hasta la Vista.

2. Półkolonie odbywają się na terenie Centrum, przy ul. Góralskiej 5 we Wrocławiu oraz w miejscach przewidzianych w planach wycieczek.

3. W półkoloniach mogą wziąć udział dzieci w wieku 4 – 13 lat, które wcześniej zostaną zapisane na listę przez swoich rodziców/opiekunów.

4. Termin zapisów od 05.06.2020r. w godzinach: 8:00 – 17:00 pod telefonem  +48 668 014 252  bądź na adres: półkolonie@hastalavista.pl

5. Terminy turnusów:

TURNUSY:

1 TURNUS 06-10.07.2020r.

2 TURNUS 13-17.07.2020r.

3 TURNUS 20-24.07.2020r.

4 TURNUS 27-31.07.2020r.

5 TURNUS 03-07.08.2020r.

6 TURNUS 10-14.08.2020r.

7 TURNUS 17-21.08.2020r.

6. Aby dany turnus półkolonii odbył się, minimalna ilość uczestników musi wynosić 6 osób.

7. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz uregulowanie całości opłaty za półkolonie.

8. W zgłoszeniu należy uwzględnić imię, nazwisko i wiek dziecka oraz imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres oraz e-mail rodzica/opiekuna dziecka.

9. Opłat należy dokonać najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu na konto bankowe:

64 1090 2516 0000 0001 1644 3591
Wiązów Zenon Waniak
Ul. Robotnicza 72E
53-608 Wrocław
lub w kasie Centrum.

Konsekwencją nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie jest skreślenie z listy uczestników.

10. O uczestnictwie w półkoloniach decyduje kolejność zapisów.

11. Półkolonie odbywają się w jednotygodniowych (5 -cio dniowych) turnusach. Centrum Sportowe Hasta La Vista zapewnia w tych dniach opiekę nad dziećmi w godzinach 8:00 – 17:00.

12. Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z miejsca zbiórki.

13. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego harmonogramu. Zmiany w harmonogramie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie planów wycieczek w wyniku złego stanu pogody.

14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

15. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

16. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach oraz stosować się do poleceń wychowawców i kierownika półkolonii. Uczestnicy półkolonii mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń instruktorów.

17. Uczestnik półkolonii bez wiedzy opiekuna nie może opuszczać budynku Centrum Sportowego Hasta La Vista.

18. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Dotyczy to uczestników, instruktorów i opiekunów, a także rodziców uczestniczących w zajęciach.

19. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu.

20. W razie nagannego zachowania się uczestnika półkolonii (nie stosowanie się do poleceń opiekunów, wulgarne zachowanie itp.) zostanie on skreślony z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu kosztów.

21. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

22. Opieka obejmuje dzieci tylko w godzinach zajęć.

23. Centrum Sportowe Hasta La Vista zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. siły wyższej lub w wyniku zapisania się nie wystarczającej ilości uczestników, aby dany turnus półkolonii mógł się odbyć.

24. Odwołanie półkolonii spowodowane okolicznościami rozumianymi jako siła wyższa (w tym również decyzje władz państwowych, samorządowych, strajki, itp.) wyłącza odpowiedzialność Organizatora.

25. Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat (bez odsetek) w całości w przypadku odwołania półkolonii przed rozpoczęciem turnusu lub proporcjonalnie do niewykorzystanych dni pobytu z winy leżącej po stronie Organizatora.

26. Choroba dająca podstawę do rozliczenia lub zwrotu wniesionych opłat musi być udokumentowana zaświadczeniem lekarskim dostarczonym do siedziby firmy Hasta la Vista w terminie 7 od zakończenia leczenia.

27. W przypadku choroby dziecka uniemożliwiającej udział w półkoloniach, Klientowi w ramach wniesionych opłat przysługuje prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa. W przypadku braku możliwości skorzystania z innego turnusu, Klient ma prawo do zwrotu wniesionych opłat w wysokości 70% ceny za każdy niewykorzystany dzień pobytu.

28. W przypadku rezygnacji z półkolonii Centrum Sportowe Hasta La Vista jest uprawnione do dokonania potrącenia z wniesionych wpłat lub domagania się zapłaty kosztów rezygnacji (niezależnie) w wysokości 30% ceny półkolonii od osoby.

29. Rezygnacja z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu wniesionych opłat.

30. Rezygnacja z udziału w półkoloniach następuje z dniem doręczenia/wpływu pisma zawierającego oświadczenie o rezygnacji z udziału w półkoloniach.

31. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkoloniach najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem turnusu.

32. Dziecko może być odebrane z półkolonii, jedynie przez osoby upoważnione w Formularzu Zgłoszeniowym.

33. Dziecko musi być odebrane najpóźniej o godzinie 17:00. Dotyczy to każdego dnia turnusu. Za każde spóźnienie klient zostaje obciążony karą pieniężną w wysokości 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

34. Dodatkowe wytyczne dla rodziców i uczestników półkolonii w Hasta La Vista zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN.

Uczestnicy wypoczynku:

 • Są zdrowi w dniu rozpoczęcia półkolonii, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 • Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:

 • Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 • Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 • Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 • Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 • Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

34. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich uczestników półkolonii, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo, poprzez wypełnienie i dostarczenie do Organizatora formularza zgłoszeniowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki oferty marketingowej (newsletter). Administratorem