Regulamin Monitoringu Wizyjnego

Monitoring Wizyjny

  1. na terenie centrum sportowego Hasta la Vista jest prowadzony monitoring wizyjny.
  2. Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest Wiązów,Hasta La Vista Zenon Waniak.
  3. Dane osobowe uzyskane w ramach prowadzonego monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w budynku a także na terenie obejmującym parking oraz wejście do budynku, aby zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO).
  4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu zakończenia postępowania lub do nadpisania danych.
  7. Osobie objętej monitoringiem wizyjnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO). Organem Nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.
  8. udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania ( tj. dowolnej formie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).